BRZO

Het Besluit Risico's Zware Ongevallen (BRZO) is de Nederlandse vertaling van de Europese richtlijnen “Seveso III”. Vanaf 1 juni 2015 is deze van kracht met een aantal veranderingen vergeleken met de vorige. De wijzigingen beperken zich tot de volgende:

  • De overgang naar EU-GHS classificatie van gevaarlijke stoffen en preparaten volgens de CLP verordening 1272/2008.
  • Uitbreiding van de lijst van met naam genoemde stoffen in bijlage I, deel 2 (onder andere biogas met aardgaskwaliteit en zware stookoliën);
  • Het preventiebeleid voor zware ongevallen (PBZO) moet vijfjaarlijks worden herzien (artikel 8);
  • Bedrijven worden explicieter geacht samen te werken in de voorlichting van het publiek en de naburige bedrijven over eventuele domino-effecten (artikel 9). Dit werd tot voor kort als een overheidstaak gezien;
  • Nadruk komt op de handhaving en daarom zijn de regels voor overheidsinspectie aangescherpt (artikel 20) en niet routinematige inspecties worden expliciet genoemd (lid 6);
  • Het VBS element ‘Toezicht op de prestaties’ schrijft nu voor dat er gebruik gemaakt moet worden van prestatie indicatoren (bijlage III);
  • Tussentijdse wijzigingen aan het VR moeten ‘onverwijld’ worden overhandigd aan het bevoegde gezag (artikel 10, lid 5).

Een bijzondere verplichting ligt op de voorlichting aan het publiek. Het is een ketenverantwoordelijkheid van bedrijven naar overheid, burgers en ook naar elkaar niet alleen vanwege mogelijke domino effecten. Dat geldt immers ook op basis van eigen verantwoordelijkheidsbesef.

In haar brief aan de Tweede Kamer van 6 januari 2015 onderstreept Staatssecretaris Mansveld het belang van het initiatief van de industrie; volgens haar dient de sector aan die verantwoordelijkheid invulling te geven’.

Hoewel het zwaartepunt van de communicatie nog steeds bij de overheid blijft liggen, is het zaak dat bedrijven zich realiseren dat de informatie vanuit het Veiligheidsbeheerssysteem, in deze dus Protecs, voor stakeholders beschikbaar moet zijn. Hierin is artikel 14 van de Seveso III-richtlijn bepalend.