SIL

Safety Intergrety Levels: Machineveiligheid volgens de NEN-EN-IEC 6206:

Werkgevers zijn verantwoordelijk voor de veiligheid van hun machines De EU heeft voor alle 28 lidstaten daarom de Machinerichtlijn vastgesteld, waarin is vastgelegd hoe nieuwe machines moeten worden beveiligd. Deze EU richtlijn wordt door nationale lidstaten in wetgeving vastgelegd. In Nederland is de Machine richtlijn opgenomen in het Warenwetbesluit machines. Bij zowel bestaande als nieuwe machines is de risico-inventarisatie en –evaluatie verplicht. Bij deze activiteiten legt men de risico’s en risico reductie maatregelen vast. De volgorde van prioriteit is:

  • Inherent veilig nastreven, d.w.z. de machine is vanuit zichzelf veilig, d.w.z. alle mogelijke gevaren zijn ingekapseld en kunnen niet naar buiten treden. In feite wordt de bron van het gevaar of de onveiligheid weggenomen.
  • Verder kan men beschermingsmaatregelen nemen die de risico’s reduceren, door bijvoorbeeld de machine automatisch te laten stoppen als zich iemand te dicht bij een gevaarlijk deel van de machine komt of verblijft.
  • Tenslotte de nodige informatie verschaffen over de restrisico’s.